Finansiering

Verksamheten finansieras genom vägavgifter och statsbidrag. 

Vägavgift skall betalas av den som vid årsstämman är registrerad som lagfaren ägare till fastigheten. Avgiften styrs av faktorer som typ av fastighet (permanentboende, fritidsfastighet, jordbruksfastighet, skogsfastighet etc.) samt avståndet till Kungsberga Torg, dvs. den vägsträcka som fastigheten utnyttjar. 

Nybildade fastigheter betalar en anslutningsavgift som bestäms av lantmäteriet.

Kostnader 

De största kostnader utgörs av beläggningsarbeten, vinterväghållning samt sommarunderhåll. 

Sommarunderhållet omfattar hyvling/sladdning av våra grusvägar, slåtter av dikeskanter, buskröjning, dammbindning, dikning, grusning samt sandsopning efter vinterväghållning. 

Vinterväghållning omfattar plogning och sandning. 

Beläggningsunderhåll omfattar huvudsakligen reparation av beläggningen. Efter vintern besiktar föreningen vägarna och utför lagningar av potthål samt beslutar om vilka vägavsnitt som skall beläggas.