Om styrelsens verksamhetsår  

Uppdraget 

Att sköta, förvalta och underhålla föreningens vägar och tillhörande mötesplatser, vändplaner, diken vägtrummor med mera. 

Arbetet

Styrelsen upprättar en långsiktig underhållsplan som uppdateras årligen. I underhållsplanen kan vissa förslag till standardhöjningar föreslås av styrelsen som sedan utgör underlag för årets budget. Styrelsen upphandlar arbeten enligt underhållsplanen men även vinterväghållning och beläggningsarbeten hos valda entreprenörer. Styrelsen följer upp utförandet av uppdragen. Stöd och bidrag Styrelsen söker och får ekonomiska bidrag från Trafikverket. Trafikverkets representant gör tillsammans med styrelsen besiktningar av våra väger och kontrollerar att vi använder utbetalda statsbidrag på bästa sätt. Representanten är också en bra rådgivare i olika frågor rörande skötsel och underhåll av våra vägar. Vår vägförening är medlem i Riksföreningen Enskilda Vägar (REV). Här får vi stöd i knepiga frågor eller juridisk hjälp och rådgivning. REV anordnar kurser för styrelseledamöter. 

Styrelsemöten - exempel

 

Föreningens styrelse

Leif Rickegård
ordförande

Leif Forsberg
vice ordförande

Martin Siönäs
sekreterare

Ander Lennehag
kassör

Josefine Karlsson
ledamot

Max Montalvo
suppleant

Helena Ylling
suppleant