Utsläpp av dagvatten och liknande i våra diken

Vid inventering av våra vägar har vi sett ett flertal rör som mynnar i våra diken. Detta är inte tillåtet och kan skada våra vägar. Dikena är till för att se till att vägbanken är torr. Om vägbanken inte är torr minskar bärigheten betydligt, detta är extra allvarligt på vårt vägnät som är mycket gammalt och oftast saknar en riktig vägbank utan istället ofta består av bla lera. Att då tillföra tex dagvatten från fastighet kan skada vägen med stora kostnader för föreningen=fastighetsägarna i föreningen. De fastighetsägare som har sådana anslutningar till våra diken ombedes att åtgärda detta snarast. Dagvatten osv skall ledas till stenkista på fastigheten. Detta blir ännu allvarligare med den klimatförändring som verkar förestå med större regnmängder.

Enskild väghållning och dagvatten

”Till den enskilda väghållarens uppgifter hör att hålla vägkroppen avvattnad, eftersom vatten i vägkroppen bl.a. riskerar leda till försämrad bärighet och risk för skador i vägområdet. Genom väl fungerande diken leds vatten bort från vägkroppen till förmån för en väl dränerad vägkropp och en god väghållning. Till den enskilda väghållarens uppgifter hör dock ej att ta hand om regn- och ytvatten (dagvatten) från tomterna längs de vägar väghållaren har att sköta om det inte särskilt föreskrivs i det för väghållaren gällande anläggningsbeslutet att förutom vägar också sköta en sådan dagvattenanläggning.”