Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 

Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 


§ 1    FIRMA 

Föreningens firma är Kungsberga Vägförening. 

§ 2    SAMFÄLLIGHETER 

Föreningen förvaltar vägar inom gemensamhetsanläggning Kungsberga GA:5  i  Ekerö kommun. 

§ 3    GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN 

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål, med hänvisning till Förrättningsutlåtande enligt Vägförrättning 1971-03-31. 

§ 4    MEDLEM 

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2. 

§ 5    STYRELSE, säte, sammansättning  

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsberga i Ekerö kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. 

§ 6    STYRELSE val    

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år. Första gången val äger rum skall två ledamöter och en suppleant väljas på endast ett år. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 

§ 7    STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista    

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. 

§ 8    STYRELSE, beslutsförhet, protokoll   

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra styrelseledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden har lett sammanträdet. 

§ 9    STYRELSE, förvaltning
 
Styrelsen skall förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter 

§ 10    REVISION    

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter vilka väljs på två år. Första gången val äger rum skall en revisor och en suppleant väljas på ett år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 

§ 11    RÄKENSKAPSPERIOD    

Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår. 

§ 12    UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND    

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 5000 kronor. 

§ 13    FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie stämma skall hållas årligen under mars månad på plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från att det att kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, tvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomsstat finnas tillgänglig för granskning, under samma tid. 

§ 14    KALLELSE TILL STÄMMA 

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev till var och en samt anslag på anslagstavla inom vägområdet. Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom vanligt brev samt anslag på anslagstavla inom vägområdet. 

§ 15    MOTIONER    

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 

§ 16    DAGORDNING VID STÄMMA 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 
 1. val av ordförande för stämman  
 2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)  
 3. val av två justeringsmän  
 4. kallelse till stämman i behörig ordning  
 5. styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av balansräkning  
 6. ansvarsfrihet för styrelsen  
 7. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna  
 8. styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under räkenskapsperioden  
 9. ersättning till styrelsen och revisorerna  
 10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd  
 11. val av styrelse och styrelseordförande  
 12. val av revisorer   
 13. val av valberedning  
 14. övriga frågor  
 15. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt  
 16. avslutning  
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 7 och 15. 

§ 17    DISPOSITION AV AVKASTNING    

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 

§ 18    STÄMMOBESLUT    

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Beslut om ändring av dessa stadgar skall antas vid två på varandra följande stämmor varav minst en ordinarie. 

§ 19    FLERA VERKSAMHETSGRENAR    

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. (Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör, ej tillämpligt för Kungsberga Vägförening som ej har flera verksamhetsgrenar). 

§ 20    PROTOKOLLS JUSTERING TILLGÄNGLIG HÅLLANDE 
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgänglist för medlemmarna.