Fri sikt

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten.

Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 § säger: En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Uppstår det olägenheter för trafiken kan Byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ner växtlighet.

Mer information och bilder hittar du på Ekerö kommuns hemsida.