Fri sikt

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten.

Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 § säger: En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Uppstår det olägenheter för trafiken kan Byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ner växtlighet.

Tomt intill gata

Kvistar och grenar får inte sticka ut på gångbanan. Det utrymme som behövs för att passera utanför din fastighet räknas som gångbana, även om det inte är en upphöjd trottoar. Alla som går ska kunna ta sig fram utan pro­blem och gångbanan bör hållas ren och snygg. Skyltar och belysning skall hållas fria från skymmande växtlighet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanter och gående. Den fria höjden som krävs är:

Över gångbana - minst 2,5 meter

Över cykelväg - minst 2,5 meter

Över körbana - minst 4,6 meter

Rätt avstånd innanför tomt­gräns för din plantering

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Utfart

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel, 2,5 meter åt vardera håll.

Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter. Om din tomt ligger intill en gång- och cykel­väg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.