Max 4 ton under tjällossning!

Tjällossning innebär att våra vägar är extra känsliga för belastningar. Tunga transporter under den tiden orsaker skador som i början är osynliga men senare ger upphov till mycket dyrbara reparationer.

Du som vill avverka skog eller på annat sätt tillfälligt utsätter föreningens vägar för extrema belastningar skall undvika detta under den tid 4 ton begränsningen gäller. Genom en särskild bestämmelse i Anläggningslagen (1973:1149) har fastigheter som tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal ålagts skyldighet att ersätta vägföreningen för de merkostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. Tanken med sistnämnda bestämmelse är att föreningen skall kunna få ersättning för de skador och/eller det extra slitage som en intensiv trafik till och från en fastighet kan orsaka vid t ex en skogsavverkning eller någon annan tillfällig omfattande användning av vägen.